Obywatelska inicjatywa na rzecz zieleni i retencji w Poznaniu

W Poznaniu narasta ruch obywatelski, który może wpłynąć na podejście miasta do zarządzania terenami zielonymi i retencji wodnej. Grupa mieszkańców, działająca pod szyldem “Inicjatywa 1%”, przedstawiła projekt uchwały mający na celu zobowiązanie Prezydenta Miasta do ochrony i rozwoju obszarów zielonych oraz terenów przeznaczonych na małą retencję. Plan zakłada, że kierunki działań w tych obszarach zostaną nie tylko zachowane, ale i systematycznie powiększane.

Obywatelska inicjatywa na rzecz zieleni i retencji w Poznaniu

 

Projekt, oparty na ustawie o samorządzie gminnym, zyskał wsparcie ponad wymaganą liczbę 300 mieszkańców miasta. Wyznaczone cele obejmują integrację terenów zieleni publicznej i funkcji retencyjnych w planach urbanistycznych, opracowanie spójnych strategii ochrony tych terenów, a także zapewnienie finansowania z budżetu miasta na poziomie co najmniej 1% na ich realizację. Projekt podkreśla również znaczenie zaangażowania mieszkańców w procesy decyzyjne, szczególnie w aspekcie nabywania nowych terenów pod przyszłe obszary zielone.

Wstępna weryfikacja zgromadzonych podpisów potwierdziła, że inicjatywa spełnia wszystkie wymogi formalne, z 513 zebranych podpisów, 316 zostało zatwierdzonych jako ważne. Dzięki temu, projekt uchwały zostanie teraz przedłożony do dalszych konsultacji i rozpatrzenia przez Radę Miasta Poznania.

Obywatelska inicjatywa w Poznaniu pokazuje rosnącą świadomość społeczności lokalnej o potrzebie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Mieszkańcy coraz chętniej korzystają z możliwości wpływu na to, jak wygląda ich okolica czy też na co wydawane są pieniądze, co widać m.in. w popularności corocznych edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

© 2020 iPolska24

Realizacja