2 lipca 2022

800 tys. zł złotych na ochronę populacji nietoperza – mopka na wybranych obszarach leśnych w Polsce

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska został podpisany projekt „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce”.

800 tys. zł złotych na ochronę populacji nietoperza – mopka na wybranych obszarach leśnych w Polsce

 

Ponad 800 tys. zł dofinansowania z funduszy norweskich trafi do badaczy i praktyków działających w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Nietoperzy na ochronę leśnego nietoperza Mopka zachodniego. Jest to nietoperz objętym ścisłą ochroną gatunkową. Podlega zapisom Konwencji Berneńskiej, Konwencji Bońskiej oraz Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy (EUROBATS). Na mocy dyrektywy siedliskowej jest gatunkiem wskaźnikowym w procesie wyznaczania obszarów Natura 2000. Znajduje się na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce z kategorią DD (o statusie słabo rozpoznanym) oraz na Czerwonej liście IUCN jako gatunek potencjalnie zagrożony wymarciem (VU). I choć występuje na terenie całego naszego kraju, to wciąż nie wiadomo nawet szacunkowo jak liczna jest jego populacja.

Mopek jest gatunkiem trudno policzalnym o rozproszonym występowaniu, co uniemożliwia rozpoznanie stanu jego populacji i planowanie skutecznej ochrony. Jego ochrona wymaga podjęcia szeroko zakrojonych działań na rozległym obszarze, najlepiej w lasach całej Polski. Projekt będzie realizowany na wybranych 12 obszarach leśnych położonych w różnych regionach kraju. Dla każdego z tych obszarów planowane jest zbudowanie i rozwieszenie po 100 specjalnie skonstruowanych budek szczelinowych, które stanowią letnie schronienia zastępcze dla mopków. Prowadzony będzie również monitoring zasiedlenia tych budek przez nietoperze oraz detektorowy monitoring aktywności mopków. Będzie to nowatorski sposób próbkowania populacji gatunku, co umożliwi ocenę zmian w jej dynamice. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane przy rozszerzaniu podjętych działań na kolejne obszary leśne.

Projekt ma charakter dobrych praktyk, zakłada że wypracowane metody czynnej ochrony mopków znajdą naśladowców, szczególnie wśród właścicieli i zarządców lasów. Czynna ochrona nietoperzy jest już realizowana w ramach zadań z zakresu ochrony lasu przez wiele nadleśnictw, niestety podejmowane działania w niewielkim stopniu dotyczą mopka. W ramach projektu planowane jest przygotowanie i rozpowszechnienie „Poradnika praktycznej ochrony mopka zachodniego”, co może tą niekorzystną sytuację znacząco poprawić.  Głównym celem jest poprawa warunków bytowania mopka zachodniego przez tworzenie sztucznych schronień oraz uzupełnienie stanu wiedzy o aktywności tego nietoperza w lasach, co stanowi wdrażanie planów zarządzania obszarami chronionymi (10 obszarów Natura 2000, 1 park narodowy i 2 parki krajobrazowe). Głównym celem projektu będzie uzupełnienie stanu wiedzy o aktywności tego nietoperza w lasach oraz poprawa warunków bytowania. Projekt ochrony mopka będzie realizowany w 12 obszarach leśnych położonych w różnych regionach kraju ( w tym: 10 obszarów Natura 2000, Kampinoskim Parku Narodowym oraz  parkach krajobrazowych: Bolimowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka).

Koordynatorem projektu jest prof. UPP. dr hab. Andrzej Węgiel.

W projekcie biorą udział naukowcy z: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

 

autorka: Joalnta Węgiel
Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP