16 czerwca 2024

Wyzwania ochrony Morza Bałtyckiego: państwa muszą działać wspólnie

Najnowszy raport Komisji Helsińskiej (HELCOM) wskazuje na złożoność problemów ekologicznych Morza Bałtyckiego, akwenu o unikalnych cechach i wyjątkowo wrażliwym ekosystemie. Mimo postępów w polityce ochrony środowiska krajów regionu bałtyckiego, stan ekosystemu Morza Bałtyckiego pozostaje niezadowalający, a wpływ człowieka i zmian klimatycznych nadal stanowi poważne zagrożenie.

Wyzwania ochrony Morza Bałtyckiego: państwa muszą działać wspólnie fot. pixabay

 

Morze Bałtyckie, charakteryzujące się niskim zasoleniem i ograniczoną wymianą wody z oceanem, jest szczególnie podatne na negatywne skutki antropogeniczne, takie jak eutrofizacja, zanieczyszczenie substancjami niebezpiecznymi, przełowienie i odpady. Jannica Haldin, zastępczyni sekretarza wykonawczego Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku HELCOM, podkreśla, że ostatnie dekady nie przyniosły istotnej poprawy w stanie ekosystemu, a w niektórych przypadkach odnotowano nawet jego pogorszenie.

HELCOM ocenia, że osiągnięcie dobrego stanu środowiska morskiego do 2040 roku może przynieść regionowi korzyści w wysokości około 5,6 mld euro rocznie. Jednakże, obecne problemy, takie jak wysoki poziom eutrofizacji i obecność substancji niebezpiecznych, wymagają pilnych działań. Ponadto, zmiany klimatyczne mają na Morze Bałtyckie większy wpływ niż na inne akweny, co w przyszłości może prowadzić do dalszych negatywnych zmian w ekosystemie, wpływając zarówno na bioróżnorodność, jak i na sektory zależne od morza, takie jak turystyka i rybołówstwo.

Eutrofizacja, będąca jednym z głównych problemów, jest efektem nadmiernego dostarczania składników odżywczych do wód Bałtyku, co prowadzi do masowego rozwoju glonów i problemów z jakością wody. Oprócz tego, rybołówstwo w regionie zmaga się z przełowieniem i spadkiem zasobów rybnych, co ma bezpośredni wpływ na gospodarkę i społeczności lokalne.

W odpowiedzi na te wyzwania, kraje regionu bałtyckiego podjęły szereg działań, w tym aktualizację Planu Działań dla Morza Bałtyckiego, mającą na celu poprawę stanu akwenu i ochronę jego różnorodności biologicznej. Plan zakłada m.in. objęcie ochroną 30% powierzchni Bałtyku do 2030 roku, co jest ambitnym celem mającym na celu zwiększenie bioróżnorodności i poprawę ogólnego stanu ekosystemu.

Jednak, jak podkreśla Haldin, zmiany w polityce i zachowaniach ludzi przekładają się na korzyści dla środowiska dopiero po dłuższym czasie. Z tego względu, choć polityka ochrony środowiska w regionie uległa poprawie, jej pozytywne skutki dla ekosystemu Morza Bałtyckiego mogą nie być widoczne od razu. Dlatego też, istotne jest kontynuowanie i intensyfikowanie działań ochronnych, aby w przyszłości osiągnąć trwałą poprawę stanu tego wyjątkowego ekosystemu.

Raport HELCOM stanowi ważny głos w debacie o przyszłości Morza Bałtyckiego, podkreślając konieczność współpracy międzynarodowej i zaangażowania wszystkich stron w dążeniu do ochrony i regeneracji tego cennego zasobu naturalnego dla przyszłych pokoleń.

 

autor: IA

© 2020 iPolska24

Realizacja