Woda ze strumienia junikowskiego wróci na tereny leśne?

Radni Miasta Poznań zapoznali się z planem poprawy systemu retencji i gospodarki wodnej na Strumieniu Junikowskim. Zakład Lasów Państwowych przeprowadzi badania geodezyjne w tym rejonie w ramach działań związanych ze zmianami klimatu.

Woda ze strumienia junikowskiego wróci na tereny leśne?

 

W celu przygotowania się do przyszłych działań inwestycyjnych, takich jak budowa progów piętrzących wodę, Zakład Lasów Państwowych chce ustalić warunki geotechniczne w rejonie strumienia.

Podczas opadów deszczu, koryto pełni funkcję podstawowego odbiornika wód deszczowych i powierzchniowych. Niestety w przypadku dużych i intensywnych opadów nie jest on w stanie odbierać nadmiaru wody i rozlewa się. Nie należy ignorować tego zjawiska, ponieważ torfowiska nad strumieniem są siedliskiem 200 z 700 występujących w Polsce gatunków pająków.

Aby poprawić warunki retencyjne w dolinie strumienia opracowano koncepcję, która zakłada m.in. poszerzenie koryta, budowę niewielkich progów piętrzących i piętrząco-spowalniających oraz wykorzystanie koryt rowów melioracyjnych płynących z Marcelina do retencji. Woda będzie rozlewać się na tereny leśne, które w przeszłości były już terenami podmokłymi.

Koszt inwestycji wyniesie około 1 miliona złotych.