t Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiada już ponad 100 patentów i innych praw wyłącznych – Eco Poznań
23 maja 2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiada już ponad 100 patentów i innych praw wyłącznych

W roku 2014 – kiedy to zostało utworzone Centrum Innowacji i Transferu Technologii – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiadał zaledwie kilka patentów na wynalazki. Dięki zaangażowaniu społeczności akademickiej Uniwersytet posiada już 105 patentów na wynalazki, praw wyłącznych do wzorów użytkowych i przemysłowych oraz 9 praw do odmian roślin. Ponadto zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP jest ponad 160 kolejnych wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiada już ponad 100 patentów i innych praw wyłącznych

 

Dysponowanie prawami własności przemysłowej i prawami wyłącznymi do odmian roślin przynosi  Uczelni wielowymiarowe korzyści w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej. Posiadanie takich praw jest uwzględniane w kryterium pierwszym (np. 75 pkt za przyznany patent na wynalazek), przychody z ich komercjalizacji i wdrożenia – w kryterium drugim, wreszcie efekty wdrożenia (zastosowania w praktyce) takich praw – w kryterium trzecim ewaluacji (wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki).

Nie należy zapominać także, że przychody Uniwersytetu z komercjalizacji technologii (sprzedaż, udzielenie licencji) w części stanowiącej 50% trafiają do twórców skomercjalizowanych rozwiązań. Ponadto prawa własności przemysłowej stanowią kryterium oceny uczelni w ramach Rankingu Perspektyw w kategorii: innowacyjność.

Dodatkowo patenty na wynalazki lub inne prawa wyłączne częstokroć są wartością dodaną przy ocenie dorobku naukowców/zespołów badawczych ubiegających się o projekty ze środków zewnętrznych.

Wśród pracowników posiadających status twórcy/współtwórcy w największej ilości uzyskanych patentów na wynalazki wymienić należy: prof. dr hab. Jerzego Smardzewskiego (16), prof. UPP dr hab. Wojciecha Białasa (9), prof. dr hab. Grażynę Lewandowicz (7), dr inż. Przemysława Kowalczewskiego (7), prof. UPP dr hab. inż. Radosława Mirskiego (7), dr hab.  Agnieszkę Makowską (6) i dr hab. Różę Biegańską-Marecik (6), wśród pracowników emerytowanych prym wiodą: prof. dr hab. Józef Korczak (8) i prof. dr hab Włodzimierz Grajek (7). Natomiast w przypadku praw wyłącznych do odmian roślin zwraca uwagę aktywność prof. dr hab. Jerzego Nawracały, który jest twórcą aż 6 odmian.

Mając na uwadze szerokie spektrum korzyści związanych z posiadaniem przez Uczelnię praw własności intelektualnej, naukowcy zachęcani są do kontaktu z rzecznikiem patentowym Uniwersytetu celem weryfikacji możliwości zgłaszania opracowywanych rozwiązań do Urzędu Patentowego RP. Centrum przypomina również, że w chwili obecnej możliwe jest finansowanie wszelkich kosztów związanych ze zgłaszaniem i utrzymywaniem ochrony praw własności przemysłowej i praw wyłącznych do odmian roślin ze środków projektów: RID oraz Inkubator Innowacyjności 4.0.

 

Zespół CIiTT UPP