Smog w Poznaniu – to widać i czuć

Jakość powietrza w Poznaniu jest dzisiaj bardzo zła – mieszkańcy mogą to zauważyć i poczuć. Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Smog w Poznaniu – to widać i czuć

u00a0

Jak przekazau0142o CZK, do powstania smogu przyczyniu0142y siu0119 wzmou017cona emisja z sektora bytowo-komunalnego, w tym m.in. spalanie w piecach, a taku017ce warunki meteorologiczne, w tym m.in. brak wiatru.

Smog jest niebezpieczny, szczegu00f3lnie dla osu00f3b maju0105cych problemy z kru0105u017ceniem czy uku0142adem oddechowym. Zaleca siu0119 ograniczenie przebywania na powietrzu, zwu0142aszcza dzieciom, osobom starszym oraz chorym i kobietom w ciu0105u017cy. Nie powinno siu0119 taku017ce uprawiau0107 sportu czy innych zwiu0119kszonych aktywnou015bci fizycznych, by nie wdychau0107 zanieczyszczeu0144.

W okresach wysokich stu0119u017ceu0144 pyu0142u zawieszonego w powietrzu zwiu0119ksza siu0119 ryzyko infekcji dru00f3g oddechowych. W tych dniach naleu017cy ograniczyu0107 wietrzenie pomieszczeu0144 oraz ograniczyu0107 emisju0119 m.in. spalin i dymu z kominku00f3w i piecu00f3w.